ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

THE POWER OF S

19:00ч. 26.11.2021 ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс

-ENG-

...a new golden era has arrived 
 
THE POWER OF S
Hey, it’s me. Behind. You haven’t noticed me in a while. You only pay attention to me occasionally. You never dared to put me in the spotlight. And I'm tired. I'm tired of being privatised. I’m tired of being censored, covered. I'm tired of being in a place the sun never touches. It’s time for you to make me the protagonist. It might be the only way to continue.
I want you to observe me, to judge me, to love me, to get awkward with me, to get lost in me, to tune with me. I need you to nourish me. I need you to celebrate my power. I want you to see me as part of you. Because I'm there, I have always been right behind you. I'm the key to an unknown cosmos. You just need to knock three times.
 
Choreography: Aleksandar Georgiev.
Performers: Darío Barreto Damas, Zhana Pencheva and Aleksandar Georgiev.
Music: Tsvetan Momchilov.
Graphic design: Gjorgji Despodov.
 
"THE POWER OF S" emerges as one of the results of the choreographic research "CO-series" by Aleksandar Georgiev which deals with the practices of co-existence through choreography and dance.
In partnership with Lokomotiva - center for new initiatives in arts and culture, MOT festival by Youth Cultural Centre in Skopje and DNK space for contemporary dance and performance in Sofia, Aleksandar Georgiev produces his new choreographic work “THE POWER OF S”. This work is co-produced by ICC (Imaginative Choreographic Center) and Garage Collective.
“THE POWER OF S” is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia and Ministry of Culture of Bulgaria.
 
The tickets are limited, 50 places due to COVID-19 regulations. Soon we will publish information about where to get them 


//////////////////////////////////////////////////////////////

-БГ-
..... нова златна ера пристигна 
СИЛАТА НА С
Хей аз съм. Отзад. не си ме забелязвал от известно време. Само от време на време ми обръщаш внимание. Никога не си посмял да ме поставиш в светлината на прожекторите. И съм уморен. Писна ми да ме приватизират. Омръзна ми да бъда цензуриран, покрит. Омръзна ми да съм на място, което слънцето никога не докосва. Време е да ме направиш протагонист. Може би това е единственият начин да се продължи.

Искам да ме наблюдаваш, да ме съдиш, да ме обичаш, да се чувстваш неловко с мен, да се губиш в мен, да се настройваш с мен. Имам нужда от теб да ме подхранваш. Имам нужда от теб, за да отпразнуваш силата ми. Искам да ме видиш като част от теб. Тъй като съм там, винаги съм бил точно зад теб. Аз съм ключът към непознатия космос. Просто трябва да почукате три пъти.

Хореография: Александар Георгиев.
Изпълнители: Дарио Барето Дамас, Жана Пенчева и Александар Георгиев.
Музика: Цветан Момчилов.
Графичен дизайн: Гьорги Десподов.

„Силата на S” се очертава като един от резултатите от хореографското изследване „CO-series” на Александар Георгиев, което се занимава с практиките на съвместно съществуване чрез хореография и танц.
В партньорство с Локомотива - център за нови инициативи в изкуствата и културата, фестивала MOT от Младежки културен център в Скопие и ДНК пространство за съвременен танц и пърформанс в София, Александар Георгиев продуцира новата си хореографска работа „СИЛАТА НА С". Тази работа е копродуцирана от ICC (Imaginative Choreographic Center) и Гараж Колектив.
„СИЛАТА НА С” се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република Северна Македония и Министерството на културата на България.

Билетите са ограничени на 50 места поради мерките за COVID-19. Скоро ще публикуваме информация откъде да си закупите билета си.