"Българска книга"Програма „Българска книга” на Национален център за книгата, „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД, България, е конкурсна програма, отворена за кандидатстване от страна на издателства, регистрирани на територията на цялата страна, които си поставят за цел да публикуват качествени български художествени книги, написани предимно от дебютни, но и от утвърдени автори, в това число художествени произведения, поезия, проза и детска литература, от нови имена, съвременни и класически български писатели, избрани на конкурсен принцип, с принос към полето на литературата и неговото развитие, публикувани на български език под формата на книжно издание.

NB! ПРИЕМЪТ НА КАНДИДАТУРИ ПО ПРОГРАМАТА Е ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕН!ПРАВИЛНИК НА ПРОГРАМАТА:


Правилник на програма "Българска книга"

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Формуляр за кандидатстване по програма „Българска книга” на Национален център за книгата, Национален дворец на културата, включващ бюджетна таблица.
2. Удостоверение за наличие или липса на задължения на юридическото лице, издадено от териториалната дирекция на Национална агенция по приходите, в месеца на кандидатстване.
3. Копие от договор за уредени права, сключен с автора на книгата или негови наследници (включващ информация за авторски процент, минимален тираж, дата на сключване на договор и брой години валидност на договорните отношения).
4. Професионална биография на автора на книгата, в която са отбелязани най-значимите му художествени и/или нехудожествени публикации (биографична бележка, а не CV формат, до 1 000 думи).
5. Подготвен проект за публикация на произведението – редактиран, страниран и коригиран текст, записан във файлов формат .pdf .
6. Проект за корица на публикацията – прилага се по избор във файлов формат .pdf или .jpg. Не е задължително приложение.
7. Декларация за информираност и съгласие с правилата, условията и изискванията на програмата; за достоверност на приложената и попълнената информация; за липса на дублирано финансиране; за липса на кандидатстване към и финансиране на проекта от Министерство на културата, Национален фонд „Култура” и други механизми за финансова подкрепа с участието на държавата и местната власт на Република България; за доброволно предоставяне и съгласие за обработване на лични данни; за липса на конфликт на интереси (Образец № 1).
Формулярът за кандидатствате и изискуемите документи се подават единствено по електронен път на следните два електронни адреса: office@ndk.bg и nbc@ndk.bg.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

Списък с издателски проекти