Съвет на директоритеПЕНИ РАЕВА
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
office@ndk.bg 

Пени Раева е родена на 12 май в София. Има две магистратури – по „Френска филология” от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (1985 г.) и по „Международни икономически отношения и външноикономическа дейност” от УНСС (1993 г.). Работила е в международната заемна служба на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и като преподавател в Техникума по полиграфия и фотография. В периода 1985-2011 г. заема различни длъжности в НДК, сред които и зам.-генерален директор. В периода 2012-2013 г. работи в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел, от 2013 до 2014 г. е Изпълнителен директор и член на УС на НДК, а от 2014 до 2015 г. е финансов директор на „ТТ” ЕООД. Пени Раева е член на УС на БХК и на Българската фестивална асоциация. Владее английски и френски, ползва руски език.

АНАСТАСИЯ МАРИНОВА
Председател на Съвета на директорите
office@ndk.bg

Анастасия Маринова е родена на 4 януари в София. Магистър по икономика и управление на търговията в УНСС (1991 г.). Работила е в Министерство на образованието и науката като началник на отдел „Финанси“, Дипломатически институт към министъра на външните работи – главен счетоводител, финансист в Посолството на Република България в Париж, Франция, началник на отдел "Финансово-счетоводни дейности", Министерство на младежта и спорта - началник на отдел "Счетоводно обслужване", към настоящия момент е държавен експерт в дирекция „Държавни разходи” в Министерство на финансите. Владее в различни степени френски, английски и руски.

ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА 
Член на Съвета на директорите
office@ndk.bg 

Елена Карапаунова е родена на 15 април. Магистър по счетоводство и контрол в УНСС (1997 г.).Дългогодишен служител на Министерство на икономиката, където от 2001 г. до момента е работила на различни ръководни позиции, които включват началник на отдел „Финансов”, главен счетоводител и директор на дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” в Министерство на икономиката. Преди това е работила като счетоводител в частния сектор. Има опит в управлението на проекти, финансирани по Структурните и Кохезиония фонд на ЕС. Преминала е обучения в областта на бюджетирането в публичния сектор. Владее английски, френски и руски езици.