ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

АСТ ФЕСТИВАЛ ЗА СВОБОДЕН ТЕАТЪР | ИБСЕН: ПРИЗРАЦИ | Германия

19:00ч. 19.10.2019 ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс

(English Text Below)

ИБСЕН: ПРИЗРАЦИ

Дата: 19.10 (събота)
Час: 19:00
Място: ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс Адрес: пл. „България“ 1 (срещу фонтаните в подлеза на НДК)
Език: Немски език с английски субтитри
Времетраене: 100 мин.


В пиесата на Ибсен „Призраци“, Освалд моли майка си да му помогне да умре. Точно като нея, обществата по целия свят имат съмнения дали имаме човешко право сами да определим смъртта си. Запознахме се с нашия Освалд, 81-годишната Марго, на 1 април 2014 г. и останахме с нея през последните ѝ дни, когато тя приключваше последните си дела, отиваше на последните си срещи и вечери за сбогуване, и накрая се присъединихме към нея по пътя ѝ към Швейцария – до мястото, където на няколко организации им е позволено да практикуват евтаназия.

„ИБСЕН: Призраци” документира тази специална среща. То не решава моралната дилема на медицински асистираното самоубийство, а добавя още дилеми към нея. Какво е позволено да се показва в театъра? Кога ставаме воайори?

„ИБСЕН: Призраци” е спектакъл едновременно за умирането и безсмъртието. Както казва самата Марго: „Докато моята история се разказва, аз всъщност не съм мъртва“.

„Маркус и Маркус” са театрален колектив от Хилдесхайм, Германия. Маркус Шефер обича да общува, да измисля идеи и да играе. Маркус Венцел предпочита сам да изработва нещата някъде в тъмна стая, но освен това и да пише текстове и да играе. Лара-Джой Хаман се грижи за всичко – както артистично, така и организационно. Техните произведения се характеризират с интензивни изследвания, чиито резултати са монтирани във филми. Колективът се интересува от начините, по които си взаимодействат сцената и реалността.

„Маркус и Маркус” са носители на наградата на Джордж Табори
Фьодерпрейс „Best OFF − Festival Freier Theater” и наградата на журито на фестивала „Kapitalismusschredder”.


Копродукция с Gessneralle Zürich, ROXY Birsfelden и Mousonturm Frankfurt.

Финансирана от Stadt Zürich Kultur, Kanton Zürich, Migros Kulturprozent Fondation, Nestlé pour l’art, Ernst-Göhner Stiftung, Fachausschuss Theatre и Tanz BS/BL.

---

Повече информация можете да откриете на actfest.org

Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община за 2019 г. АСТ Фестивал за свободен театър 2019 се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Министерство на културата на Република България и Национален фонд “Култура”. Проектът се организира с финансовата подкрепа на Посолство на Кралство Нидерландия в България, Гьоте-институт България, Френски институт в България, Австрийско посолство София.

---------------------

IBSEN: GHOSTS

Date: 19.10 (Saturday)
Time: 19:00
Place: DNK - space for contemporary dance and performance
Address: 1 “Bulgaria” sq. (opposite the fountains at the NDK underpass)
Language: German with surtitles in English
Duration: 100 minutes

In Ibsen’s play “Ghosts”, Osvald asks his mother to help him to die. Together with her, all over the world societies have doubts if there is a human right to self-determined dying. We met our Osvald, the 81 years old Margot, on April 1st in 2014 and stayed with her during her last days, when she organized her last affairs, went to her last appointments, to goodbye-dinners and finally joined her on her way to Switzerland, to a place, where a few organizations
are allowed to practice euthanasia.

IBSEN:GHOSTS documents this special encounter and doesn’t solve the moral dilemma of medically assisted suicide, it adds more dilemmas to it. What is one allowed to show in theatre? When do we become voyeurs?

IBSEN: GHOSTS is a show about dying and immortality at the same time: „As long as my story is being told I am not really dead“ as Margot says.


Markus&Markus are a theatre collective from Hildesheim, Germany. Markus Schäfer loves communicating, coming up with ideas and performing. Markus Wenzel prefers working out things by himself in a dark room somewhere, but also to write texts and perform. Lara-Joy Hamman keeps everything in check, both artistically and organisationally. Their works are characterized by intensive research, whose results are then edited into films, the collective is interested in the ways in which the stage and reality interact.

Markus&Markus have received George Tabori Förderpreis, “Best OFF − Festival Freier Theater Preis and the Jury Prize of the Kapitalismusschredder Festival.

Co-production with Gessneralle Zürich, ROXY Birsfelden and Mousonturm Frankfurt.

Founded by: Stadt Zürich Kultur, Kanton Zürich, Migros Kulturprozent, Fondation Nestlé pour l’art, Ernst-Göhner Stiftung, Fachausschuss Theater und Tanz BS/BL.

---

For additional information visit actfest.org

The festival is part of the Calendar of cultural events of Sofia Municipality for 2019. ACT Independent Theater Festival 2019 is realized with the financial support of Sofia Municipality, the Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria and the National Culture Fund. The project is organized with the financial support of the Embassy of the Netherlands in Bulgaria, Goethe-Institut Bulgarien, Institut Français de Bulgarie and the Embassy of Austria in Sofia, Bulgaria.

Билети: 12 | 8 | 4 лв.