ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

SPLIT | Aвстралия

19:30ч. 28.11.2018 ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс

SPLIT | Lucy Guerin Inc. | Австралия 

⬇ ⬇ ⬇ scroll down for English

Международна програма "Мигриращото тяло"
на ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс

16 +

хореограф и артистичен директор: Луси Герън
композитор: Scanner
светлинен дизайн: Пол Лим
звукова среда: Робин Фокс
изпълнители: Мелани Лейн и Лилиан Щайнер
мениджър продукция: Джеймс Липари
продуцент: Микаела Ковънтри 
мениджър: Тигън Наш
продължителност: 50 мин

| Еднонвременно квадрат, сцена, свят, живот. Пространството се стеснява, времето се скъсява. В Split танцьорите Мелани Лейн и Лилиан Щайнер са притиснати от смаляващите се с ескалираща интензивност измерения на пространството и времето. Спектакълът е изцяло в стилистиката на Луси Герън – прецизно, елегантно хореографско изследване, което се занимава с проблемите на съвременния свят на увеличаващо се напрежение и намаляващи ресурси. 

Split получава престижната награда The Helpmann Awards за най-добър изпълнител (Лилиан Щайнер) и четири награди 
Green Room Awards Association. През 2018 г. спектакълът се представя в Сидни, Дарвин, Джакарта, Гронинген, Дюселдорф, Орхус, Токио, Ню Йорк, Портланд (OR), Париж, Брюж и Будапеща.

Split е провокираща мисълта медитация в музикалната среда на британския композитор Scanner, разгърната чрез движение и представена от една от най-смелите австралийски танцови компании.

Lucy Guerin Inc е aвстралийска танцова компания, създадена в Мелбърн през 2002 г. Компанията е известна с изключителните танцови умения на артистите си, както и с оригиналността на хореогрфаската работа, която съдейства за развитието на изкуството на съвременния танц. Компанията непрекъснато експериментира в творческия процес, като включва в работите си различни средства като глас, видео, звук, текст и дизайн, но винаги подчинени на ясната движенческа структура на Герън. Компанията представлява гъвкав модел, който позволява творческият процес да акцентира върху изследването и риска, като създава условия за преосмисляне на съществуващите идеи за танц. Хореографскo пътешествие, което се стреми към визуални, емоционални и физически открития, които не могат да се създадат или да се комуникират през никоя друга форма на изкуство.

През последните 16 години компанията се развива от структура, която реализира хореографските проекти на Луси Герън, в организация, която подкрепя развитието на независими танцови артисти в Мелбърн. Чрез своите резиденции, класове, уъркшопове, презентации и възможности за участие в менторска програма, компанията е в крак с променящите се идеи и контексти в танца и хореографията в съвременния свят. 

Премиерата на Split се състои през 2017 г. като част от фестивала Dance Massive в Мелбърн, представена от Art House. Други спектакли на компанията от последните години са The Dark Chorus (2016) и Attractor (2017) в сътрудничество с Gideon Obarzanek, Dance North and Indonesian music duo, Senyawа.

Компанията има национални и международни турнета в Европа, Азия, Канада и САЩ. Повече на http://www.lucyguerininc.com

| Бележки на артиста
„Вдъхновението за Split дойде от желанието ми да вляза в студиото само с двама танцьори. Последните години работих върху по-големи проекти и вече исках да изпитам удоволствието от близостта с танцьорите, от среща, която да се случи в среда с по-малко напрежение. Това за мен е радостта от създаването на танц, шанс да се заровиш в чистите елементи на хореографията: време, пространство, структура и движение на човешкото тяло, като позволиш на съдържанието да се развие от този процес, който резонира със света.

Драматургията на Split представлява движение между две тела, които са ту в хармония, ту в конфликт. Светът на свиващите се ресурси и възможности, който те обитават, поражда конкурентност, договаряне, хармония и агресия. Те сами си създават параметри. Разделяйки времевите структури на отделните части, както и пространството между двете изпълнителки, целях да наруша хармонията между тях. Опитахме различни костюми, но това не проработи за целите ни. След което решихме едната танцьорка да е облечена, а другата гола, създавайки така разрив в идентичността, което допринася за интензитета на срещата. Според мен голотата носи сериозността и нормалността на женското тяло, което е обект на комерсиализация, експлоатация, срам и шок.

В Split тялото е важно с това, което прави, и с това, което е. Сърдечно благодаря на Лилиан и Мелани за куража и посветеността им. Тяхното търпение и усърдие са много видими, сериозността и концентрацията, които внасят в хореографията, са същностно важни за нейното реализиране. Желанието им да се ангажират с творческия процес не просто като инструменти, но като агенти, които въплъщават идеи и ги разгръщат в цялост, е безценно. 

| Луси Герън, хореограф/режисьор
Родена в Аделаида, Австралия, Луси Герън завършва The Centre for Performing Arts през 1982 г., преди да се присъедини към компаниите на Ръсел Дюма (Dance Exchange) и Нанет Хасал (Danceworks). През 1989 г. тя се мести в Ню Йорк, където работи с Tere O’Conor Danse, в компанията на Бебе Милър. По това време Луси започва да прави и първите си хореографии. Връща се в Австралия през 1996 г. и работи като независим артист. Създава нови танцови произведения като Two Lies (1996), Robbery Waitress on Bail (1997), Heavy (1999) и The Ends of Things (2000). През 2002 г. в Мелбърн създава компанията си Lucy Guerin Inc, за да съдейства за развитието, създаването и разпространението на нови произведения, като се фокусира върху преосмислянето и разширяването на концепциите и практиките на съвременния танц. 

Някои от последните й произведения са: Structure and Sadness (2006), Corridor (2008), Untrained (2009), Human Interest Story (2010), Conversation Piece (2012), Weather 2012), Motion Picture (2015), The Dark Chorus (2016) Attractor (2017) and Split (2017).

Спектаклите на Луси Герън са представяни в Европа, Азия и Северна Америка, както и на повечето фестивали и в театралните и танцови пространства в Австралия. Хореографската създава спектакли за компании като Chunky Move, Dance Works Rotterdam, Ricochet (UK ), Mikhail Baryshnikov’s White Oak Dance Project (USA), Lyon Opera Ballet (France) и други. През 2015 г. Луси ко-режисира заедно с Кари Кракнел новата продукция на „Макбет” в театъра the Young Vic, Лондон. През 2016 г. хореографира новото произведение на лондонската танцова компания Rambert. Многобройните ѝ награди включват Sidney Myer Performing Arts Award, a New York Dance and Performance Award (‘Bessie’), няколко награди Green Room, три награди Helpmann и три Australian Dance Awards. През 2018 г. Луси получава Shirley McKechnie, Green Room Award за хореография.

| Гостуването на спектакъла е част от международна програма "Мигриращото тяло" на ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс и се осъществява с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура" на Столична община за 2018 г.

Турнето на спектакъла се осъществява с подкрепата на Правителството на Австралия чрез Австралийски Съвет за финансиране на изкуствата и програмата „Творческа Виктория“ към Правителството на Виктория. 


⬇ ⬇ ⬇
SPLIT | Lucy Guerin Inc. | Australia

"Мigrating Body" international program 
at DNK - space for contemporary dance and performance

16+

choreographer and artistic director: Lucy Guerin
composer: Scanner
lighting design: Paul Lim
sound designer: Robin Fox
dancers: Melanie Lane & Lilian Steiner
production manager: James Lipari 
producer: Michaela Coventry
company manager: Tegan Nash
duration: 50min

| This is a square, a stage, a world, a life. Space is getting tighter and time is getting shorter. In Split, the dancers Melanie Lane and Lilian Steiner, one clothed and one naked, are framed by ever-diminishing dimensions of space and time with escalating intensity. 

This dance revels in Lucy Guerin’s sharp, elegant choreographic investigations, reflecting the dilemmas of negotiating with oneself and others in a world of increased pressure and reduced resources. 

Split received a prestigious The Helpmann Awards for Best Dancer (Lilian Steiner) and four Green Room Awards Association among other nominations. In 2018 it tours to Sydney, Darwin, Jakarta, Groningen, Dusseldorf, Aarhus, Tokyo, New York, Portland (OR), Paris, Brugge and Budapest.

Featuring a musical score by UK composer Scanner, Split is a thought-provoking structural meditation rendered in movement and delivered by one of Australia’s most fearless dance companies.

Lucy Guerin Inc
http://www.lucyguerininc.com
Lucy Guerin Inc is an Australian dance company established in Melbourne in 2002 to create and tour new dance works. Renowned for the skill and originality of its small group of performers, it is dedicated to challenging and extending the art of contemporary dance. New productions are generated through an experimental approach to creative process, and may involve voice, video, sound, text and design as well as Guerin’s lucid physical structures. The company is a flexible model that values research and risk in the creative process and provides the conditions to question existing notions of dance. This is always a choreographic exploration, striving for visual, emotional and physical revelations that could not be generated or communicated in any other art form. 
Over the last 16 years the company has evolved from a structure that enables Guerin’s choreographic projects, to an organization that also supports the development of independent dance artists in Melbourne. Through a program of residencies, classes, workshops, presentations and mentoring opportunities, it is responsive to the shifting ideas and contexts generated by dance and choreography in the world today. 

In 2017 Lucy Guerin Inc premiered Split, presented by Arts House as part of the Dance Massive festival in Melbourne. Other recent works include The Dark Chorus (2016) and Attractor (2017), a collaboration with Gideon Obarzanek, Dance North and Indonesian music duo, Senyawa. The company regularly tours works both nationally and internationally to Europe, Asia, Canada and the US.

| Artistic Notes
The inspiration for Split came from a desire to get into the studio with just two dancers. Having worked on some larger pieces over the last couple of years, I wanted that luxury of closeness with the dancers, to play and search in a low-pressure environment. This for me is the joy of dance making, a chance to burrow into the pure elements of choreography; time, space, structure and the movement of the human body. And to allow content to develop from that process which has resonance in the world.

Split shifts between two bodies, reconciled and in conflict. The diminishing world that they inhabit induces competition, negotiation, harmony and aggression. They set their own parameters. Dividing the time length of each section and the amount of space for each, I also wanted to disrupt the harmony between the two dancers. We tried different costumes but that didn’t seem to read clearly. Having one naked and the other clothed created a split in identity that intensified the piece. For me it gives seriousness and normality to the female body, which is such a site of commodification, exploitation, shame and shock. 

In Split it is what the body does as much as what it is that is important. Heartfelt thanks to Lilian and Melanie for their courage and commitment to this work. Their patience and diligence is very apparent and the gravity and concentration that they bring to the choreography are vital for its realisation. Their willingness to engage in the creative process not just as instruments, but as agents who embody ideas and make the work into a whole is very precious.

| Lucy Guerin
Choreographer/Director
Born in Adelaide, Australia, Lucy Guerin graduated from the Centre for Performing Arts in 1982 before joining the companies of Russell Dumas (Dance Exchange) and Nanette Hassall (Danceworks). She moved to New York in 1989 for seven years where she danced with Tere O’Connor Dance, the Bebe Miller Company and Sara Rudner, and began to produce her first choreographic works. She returned to Australia in 1996 and worked as an independent artist, creating new dance works including Two Lies (1996) Robbery Waitress on Bail (1997), Heavy (1999) and The Ends of Things (2000). In 2002 she established Lucy Guerin Inc in Melbourne to support the development, creation and touring of new works with a focus on challenging and extending the concepts and practice of contemporary dance. Recent works include Structure and Sadness (2006), Corridor (2008), Untrained (2009), Human Interest Story (2010), Conversation Piece (2012), Weather 2012), Motion Picture (2015), The Dark Chorus (2016) Attractor (2017) and Split (2017).

Guerin has toured her work extensively in Europe, Asia and North America as well as to most of Australia’s major festivals and venues. She has been commissioned by Chunky Move, Dance Works Rotterdam, Ricochet (UK ), Mikhail Baryshnikov’s White Oak Dance Project (USA), Lyon Opera Ballet (France) among many others. In 2015 Lucy co-directed a new production of Macbeth, alongside Carrie Cracknell at the Young Vic, London. In 2016 she choreographed new work, Tomorrow, for London dance company Rambert. Her many awards include the Sidney Myer Performing Arts Award, a New York Dance and Performance Award (a ‘Bessie’), several Green Room Awards, three Helpmann Awards and three Australian Dance Awards. In 2018 Lucy received the Shirley McKechnie, Green Room Award for Choreography.

| The SPLIT show in Sofia is part of Migrating Body international program at DNK - space for contemporary dance and performance with the financial support of Sofia Municipality's "Culture" Program for 2018. The tour was made possible by the Australian Government through the Australian Council, its arts funding and advisory body and the Victorian Government through Creative Victoria.

ТОП СЪБИТИЯ

МАЙКЪЛ БОЛТЪН

20:00ч. 18.07.2019 Зала 1

РОБЕРТА В "ПЕРОТО"

20:00ч. 20.06.2019 Литературен клуб "Перото"