ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

Off the wall | See you somewhere | Етюди и приятели

19:30ч. 28.06.2019 ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс

⬇ scroll down for English ⬇

Off 
the wall
Идея и хореография на Олоф Першон


Off 
the wall е серия от работи с филтри от течни кристали върху стъклени повърхности, които могат да променят стъклото от прозрачно към дифузно. Пространството е разделено от прозрачна стена. Възприемането на хореографията се променя заедно със стената и програмиранoто й включване и изключване. Тази особена чувствителност на прозореца свързва публично и частно. Множество индивидуални движения се поставят в абстрактна структура, повлияна от разбирането за танца като форма, в която движението има смисъл само по себе си. Артистите Олоф Першон и Дейвид Сабел си сътрудничат с танцьорите: Хана Карлсон, Ребека Евън и Олоф Першон. Програмиране: Дейвид Сабел, Инсталация: Бьорн Алпстен, мениджър: Анна Стигерт.

See 
you somewhere
Олоф Першон, концепция и хореография в сътрудничество с Робин Рембо, звукозапис и Елена Фредриксон, моден дизайн


“Безсмислено и Случайно, Рейв и Свобода. Ние сме навсякъде и никъде, с някой друг, някъде другаде.” - Олоф Першон
Това е изказване на хореограф от първото рейв поколение, поставено в нов контекст.Кратко соло, развито в самостоятелна работа – хореография, която се променя във времето спрямо различни градски пространства. Работа за актуалните промени в онова, което считаме за център или периферия. Звуковата среда е изградена от аудио записи на постоянно менящите се условия на живот, като дигитално се добавят нови слоеве и смисли. Повтарящите се движения се обработват и фокусират в произволна структура.
___
Гостуването на двата проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Културен борд на град Гьотеборг, Регион Västra Götaland, Шведски Артистичен Съвет, Шведски артистичен съвет за стипендии по изкуства, Шведски съвет на изкуствата.

Off the Wall is a series of works with filters of Liquid crystals on glass surfaces. Filters that can change the glass from transparent to diffuse. A collaboration between the artists Olof Persson and David Sabel.

Off the Wall work
A transparent wall is dividing the room. At given moment the installation turns into a performance set with a trio of dancers. The choreographic framing changes with the wall and it’s programmed flow of on/off. It is a peculiar sensitivity in the window and it leads into a relationship between public and private. A set of individual movement combinations are processed in a socially abstract group structure, influenced by the philosophy that dance is form and that the movement holds meaning in itself. All this is fused with the particular sound works. 

The artists Olof Persson and David Sabel in collaboration with dancers: Hannah Karlsson, Rebecca Evanne and Olof Persson. Programmer: David Sabel, Installation construction: Björn Alpsten, Production Manager: Anna Stigert.

See You Somewhere
Olof Persson, concept & choreography in collaboration with Robin Rimbaud, soundscape and Helena Fredriksson, fashion design.


”Aimless and Random, Rave and Freedom. We are everywhere and nowhere, with some one else, somewhere else.”-Olof Persson
This is a statement by a Choreographer of the first rave generation, bringing it into a present context. The solo will be developed into a new full evening performance with changing choreographies according to specific sites in the urban landscape. A work on ongoing shifts in what we consider to be the center and the periphery. The soundscape is built on mobile recordings from the everchanging conditions of life, digitally adding new layers and meaning to the work. Repetitive movements are processed and focused in a random structure. 
___
The project is supported by Cultural Board City of Göteborg, Region Västra Götaland, Swedish Arts Grants Committe, Swedish Arts Council